[fullwidth background_color=”” background_image=”” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_webm=”” video_mp4=”” video_ogv=”” video_preview_image=”” overlay_color=”” overlay_opacity=”0.5″ video_mute=”yes” video_loop=”yes” fade=”no” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding_top=”20″ padding_bottom=”20″ padding_left=”0″ padding_right=”0″ hundred_percent=”no” equal_height_columns=”no” hide_on_mobile=”no” menu_anchor=”” class=”” id=””][fusion_text]

Algemene voorwaarden StudiePro Huiswerkbegeleiding en Bijles

StudiePro definities:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

BW: het Burgerlijk Wetboek.

Contractant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie StudiePro een Overeenkomst sluit met betrekking tot de Diensten.

Diensten: individuele of groepsgewijze huiswerkbegeleiding, bijles of andere vormen van onderwijsbegeleiding welke wordt verzorgd, georganiseerd of waarin wordt bemiddeld (bijles thuis) door StudiePro.

Leerling: iedere natuurlijke persoon welke op grond van een Overeenkomst gebruikmaakt van de Diensten van StudiePro (waarbij aangetekend dat Leerling en Contractant dezelfde kunnen zijn maar dit niet noodzakelijkerwijs het geval is).

Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen StudiePro en een Contractant met betrekking tot de levering van Diensten door StudiePro, al dan niet ten behoeve van een Leerling.

Overeenkomst op Afstand: een Overeenkomst die zodanig tot stand is gekomen dat uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van artikel 6:230g BW, zoals elektronische communicatie (e-mail).

StudiePro: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 62008676

Vestiging: iedere door StudiePro gehuurde locatie als ook een door StudiePro gebruikte locatie bij een onderwijsinstelling waar de Diensten door of namens StudiePro worden verleend.

2. Algemeen

2.1.  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op (i) iedere aanbieding, (ii) elke offerte en (iii) iedere overeenkomst met betrekking tot de Diensten waarop StudiePro deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 2.4.

2.2.  Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden mede verstaan elektronische communicatie per e-mail.

2.3.  Door inschrijving voor een van de Diensten door Leerling en/of Contractant aanvaarden Leerling en Contractant de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. Indien de Contractant en Leerling niet dezelfde persoon zijn, dan verplicht de Contractant zich deze Algemene Voorwaarden aan Leerling bekend te maken en op te leggen en staat Contractant ervoor in dat Leerling deze Algemene Voorwaarden naleeft.

2.4.  Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen StudiePro en de Contractant zijn overeengekomen.

2.5.  De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen StudiePro en de Contractant in overleg treden teneinde het ongeldige of onverbindende gedeelte te vervangen voor een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.

2.6. In de gevallen waarin de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, geldt dat die situatie voor zoveel als mogelijk beoordeeld dient te worden in lijn met deze Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden worden voorafgaand aan de Overeenkomst nadrukkelijk bekend gemaakt en/of ter hand gesteld aan de Contractant, en maken integraal onderdeel uit van de algemene informatievoorziening van StudiePro. Op verzoek van Contractant of Leerling zal StudiePro een kopie van de Algemene Voorwaarden kosteloos toezenden.

3. Totstandkoming van de Overeenkomst

De Overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer StudiePro de inschrijving van de Leerling schriftelijk aanvaardt, en de definitieve inschrijving van de Leerling schriftelijk heeft bevestigd aan Contractant, met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 en artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden.

4. Overeenkomst op Afstand

4.1.  Contractant heeft gedurende 14 werkdagen na het sluiten van de Overeenkomst op Afstand het recht de Overeenkomst op Afstand zonder opgave van redenen te ontbinden.

4.2.  Geen recht op ontbinding overeenkomstig artikel 4.1 bestaat als de Diensten zijn aangevangen voordat de termijn van 14 werkdagen is verstreken.

5. Plaatsing

5.1.  De plaatsing van een Leerling voor een Dienst op het tijdstip en bij de Vestiging waarvoor Leerling zich heeft ingeschreven, is definitief na ontvangst door StudiePro van de betaling van Contractant.

5.2.  Het kan voorkomen dat na inschrijving van een Leerling blijkt dat die Leerling niet geplaatst kan worden op het tijdstip en/of bij de Vestiging waarvoor die Leerling zich heeft ingeschreven. StudiePro zal dan zo spoedig mogelijk contact opnemen met de Contractant en zich inspannen om een passend alternatief te bieden voor de Dienst op een ander tijdstip en/of bij een andere Vestiging. Indien dat niet mogelijk blijkt, dan kan Contractant de Overeenkomst kosteloos opzeggen waarna StudiePro een eventueel betaald bedrag uiterlijk een maand na de definitieve opzegging door Contractant terugstort op een door Contractant aan te duiden bank- of girorekening.

6. Uitvoering van de Overeenkomst

6.1.  StudiePro zal de Overeenkomst naar beste inzicht en deskundigheid uitvoeren.

6.2.  StudiePro heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk uitgesloten.

6.3.  De Contractant verplicht zich tot het verstrekken van de juiste contactgegevens aan StudiePro ten bate van facturatie en contact. De Contractant geeft eventuele wijzigingen in de contactgegevens tijdig door aan StudiePro.

6.4.  Persoonsgegevens worden door StudiePro zorgvuldig bewaard en zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van StudiePro. De persoonsgegevens mogen uitsluitend worden gebruikt door StudiePro en aan haar gelieerde vennootschappen voor onderwijsinhoudelijke communicatie met Contractant en/of Leerling, waaronder in ieder geval begrepen, het verstrekken van informatie over afgenomen diensten en het verzenden van StudiePro nieuwsbrieven. StudiePro neemt hierbij de Algemene Verordening  Gegevensbescherming (AVG) in acht. Indien Contractant en/of Leerling toestemming heeft gegeven, is het StudiePro toegestaan de onderwijsgegevens van Leerling van zijn/haar onderwijsinstellingen in te zien. Leerling verstrekt StudiePro hiertoe de benodigde gegevens. Contractant en Leerling hebben recht op inzage in de over hen opgenomen gegevens en het (laten) doorvoeren van eventuele correctie daarvan.

6.5.  Indien Leerling dit expliciet wenst, is de door Leerling in vertrouwen aan StudiePro (of een van haar medewerkers) ter beschikking gestelde informatie niet toegankelijk voor Contractant, ouders en/of verzorgers van Leerling, tenzij StudiePro dit in strijd acht met (i) het belang, (ii) de fysieke integriteit, en/of (iii) de psychologische integriteit van Leerling, klasgenoten van

Leerling of andere betrokkenen, welke openbaarmaking van de ter beschikking gestelde informatie rechtvaardigt. Dit staat uitsluitend ter beoordeling van StudiePro.

6.6.  Voor de begeleiding van Leerling en het voeren en verwerken van de leerling-administratie, is StudiePro volledig afhankelijk van de medewerking van Leerling. Als Leerling niet meewerkt of bewust gegevens achterhoudt of vervalst, is StudiePro hiervoor, en voor het dientengevolge eventueel niet slagen van de begeleiding, niet aansprakelijk.

6.7.  StudiePro biedt geen garantie voor te behalen studieresultaten of het slagen van de begeleiding.

6.8.  De Leerling is gehouden tot naleving van de gedragscode van StudiePro zoals deze wordt verstrekt aan Leerling voor aanvang van de levering van de Diensten. Bij niet- naleving van de gedragscode is StudiePro bevoegd Leerling uit te sluiten van verdere deelname aan de door StudiePro aangeboden Dienst, zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding of restitutie van het betaalde tarief.

6.9.  Het is Leerling verboden op de Vestiging (i) alcohol, verdovende middelen en/of wapens in bezit te hebben, en/of (ii) onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen aanwezig te zijn., en/of zich agressief te gedragen of te uiten jegens andere leerlingen dan wel begeleiders. Bij overtreding van (één van) deze verboden is StudiePro bevoegd Leerling uit te sluiten van verdere deelname aan de door StudiePro aangeboden Dienst en/of de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat StudiePro gehouden is tot enige vorm van schadevergoeding of restitutie van (een gedeelte van) het verschuldigde tarief.

6.10.  Leerling is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van StudiePro.

7. Tarieven

7.1. Tarieven zijn de op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst op StudiePro.nl vermelde prijzen voor de diverse door StudiePro aangeboden Diensten. Omdat onderwijsdiensten vrijgesteld zijn van omzetbelasting, is geen BTW verschuldigd. De tarieven worden per schooljaar vastgesteld.

8. Betalingsvoorwaarden

8.1.  Voor door StudiePro aangeboden Diensten gelden de in dit artikel beschreven betalingswijzen. De betalingswijze is afhankelijk van de Dienst waarop de Overeenkomst betrekking heeft. StudiePro kan de betalingswijze op ieder gewenst moment wijzigen. Deze wijzigingen worden gecommuniceerd via e-mail en via de website voor de desbetreffende Dienst. In het geval de betalingswijze na de inschrijving maar voor de betaling wordt gewijzigd, wordt dit vermeld in de definitieve bevestigingsbrief.

8.2.  Huiswerkbegeleiding wordt maandelijks halverwege de maand gefactureerd. Betaling van het factuurbedrag geschiedt door middel van automatische incasso dan middels een bankoverschrijving binnen 14 dagen na factuurdatum.

8.3. Bijles dient te worden betaald door middel van vooruitbetaling van vijf of tien uren bijles, middels het aanschaffen van een zogenaamde strippenkaart van vijf of tien strippen, waarbij iedere strip gelijkgesteld aan één vooruitbetaalde bijles. Deze strippenkaart blijft twaalf maanden geldig. De strippenkaart wordt vooraf gefactureerd. Betaling dient te worden voldaan middels een bankoverschrijving binnen 14 dagen na factuurdatum of door middel van automatische incasso.

8.4 Overige diensten, waaronder de brugklastraining, cursus leren leren of andere diensten worden vooraf gefactureerd. Betaling dient te worden voldaan middels een bankoverschrijving binnen 14 dagen na factuurdatum of door middel van automatische incasso.

8.5. Bezwaren tegen de in rekening gebrachte bedragen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum aan StudiePro kenbaar te worden gemaakt. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

9. Niet-tijdige betaling

9.1. Indien de Contractant het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, ongeacht de reden daarvan, stuurt StudiePro de Contractant een betalingsherinnering waarin zij de Contractant de mogelijkheid biedt om alsnog binnen 14 dagen te betalen. Indien de Contractant niet binnen die termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, is de Contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

9.2. Indien de Contractant het bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, dan is StudiePro gerechtigd de betreffende Diensten op te schorten totdat StudiePro het volledige verschuldigde bedrag heeft ontvangen, dan wel de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

9.3. De aan de betalingsherinnering verbonden (buitengerechtelijke) administratiekosten ten bedrage van EUR 15 bij de tweede herinnering zullen Contractant in rekening gebracht worden in overeenstemming met het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

9.4. Indien StudiePro overgaat tot (gerechtelijke) invordering, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten (zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten) voor rekening van Contractant.

10. Huiswerkbegeleiding

10.1.  Inschrijving voor door StudiePro aangeboden huiswerkbegeleiding is mogelijk (i) via de website van StudiePro (StudiePro.nl) of (ii) telefonisch.

10.2.  StudiePro zal na inschrijving een (telefonisch) intake-gesprek houden met Leerling alvorens Leerling te plaatsen voor de huiswerkbegeleiding. Voor het intakegesprek wordt inschrijfgeld in rekening gebracht, deze wordt op de eerste factuur in rekening gebracht. Indien Leerling reeds bijles van StudiePro afneemt, dan wordt geen inschrijfgeld gerekend.

10.3.  De voor huiswerkbegeleiding geldende tarieven zijn maandbedragen. Er is rekening mee gehouden dat niet iedere maand evenveel werkdagen bevat, het maandbedrag is echter elke maand gelijk.

10.4.  Indien Contractant/Leerling (zich) heeft ingeschreven voor een Dienst via de website dan kan de Overeenkomst uitsluitend schriftelijk (daaronder begrepen per e-mail) worden opgezegd, indien Contractant/Leerling (zich) telefonisch heeft ingeschreven voor een Dienst dan kan de Overeenkomst zowel schriftelijk (daaronder begrepen per e-mail) als telefonisch worden opgezegd. Voor opzegging geldt een opzegtermijn van 1 maand. Bijvoorbeeld: voor opzegging per 1 december dient uiterlijk vóór 1 november opgezegd te zijn. Bij opzegging van meerdere afgenomen Diensten, geldt de opzegtermijn van 1 maand ten aanzien van elke afgenomen Dienst afzonderlijk.

10.5.  De opzegtermijn van 1 maand is niet van toepassing bij het terugbrengen van het aantal dagen huiswerkbegeleiding, dit is mogelijk met ingang van de eerstvolgende maand.

10.6.  Indien Leerling halverwege de maand start met huiswerkbegeleiding, dan worden de kosten berekend voor een gedeelte van de maand en wordt niet het volledige maandtarief in rekening gebracht, hiermee wordt zoveel mogelijk recht gedaan aan de werkelijk genoten huiswerkbegeleiding.

10.7.  Extra huiswerkbegeleiding buiten de afgesproken dagen om, wordt apart in rekening gebracht.

10.8.  Vakanties en feestdagen:

  1. a)  Gedurende de reguliere schoolvakanties – tenzij anders is medegedeeld – is StudiePro gesloten, evenals op de volgende officiële feestdagen: Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, Tweede Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag (één keer in de vijf jaar, namelijk in 2015, 2020, 2025 etc.). Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag. Gedurende deze vakantieperiodes en dagen is de Contractant de reguliere vergoeding verschuldigd (deze dagen worden niet op het maandbedrag in mindering gebracht, er is bij het vaststellen van het maandbedrag reeds met feestdagen rekening gehouden)
  2. b)  Gedurende de zomervakantie is StudiePro gesloten. Zonder tegenbericht wordt ervan uitgegaan dat de Leerling tot de officiële datum van aanvang van de vakantie actief is bij StudiePro. Gedurende de zomervakantie is de Contractant geen vergoeding verschuldigd en loopt de factuur niet door. Voor eindexamenleerlingen wordt in onderling overleg de einddatum bepaald;

10.9.  Bij ziekte van Leerling die langer aanhoudt dan vijf aaneengesloten afspraak-dagen (dagen waarop Leerling naar StudiePro zou komen), brengt StudiePro, op schriftelijke aanvraag van de Contractant, de daaropvolgende ziektedagen niet in rekening. StudiePro kan een bewijs verlangen om de reden van het verzuim aannemelijk te maken, bijvoorbeeld een verklaring van de huisarts.

11. Bijles

11.1.  Inschrijving voor door StudiePro aangeboden bijles is mogelijk (i) via de website van StudiePro (StudiePro.nl) of (ii) telefonisch.

11.2.  StudiePro zal na inschrijving een (telefonisch) intake-gesprek houden met Leerling alvorens Leerling te plaatsen voor de bijles. Voor het intake gesprek wordt inschrijfgeld in rekening gebracht, deze wordt op de eerste factuur in rekening gebracht. Indien Leerling reeds huiswerkbegeleiding van StudiePro afneemt, dan wordt er geen inschrijfgeld gerekend. Voor bijles thuis zal geen intake gesprek plaats vinden en geen inschrijfgeld in rekening worden gebracht.

11.3.  Bijles wordt aangeboden in de vorm van losse bijlessen of een strippenkaart voor 5 of 10 uren, een strippenkaart is maximaal één schooljaar geldig.

11.4.  Een verzoek tot verplaatsen van één of meer bijlessen, kan slechts worden gedaan tijdens een eerdere bijles, en kan alleen worden ingewilligd indien de docent op een nieuwe datum beschikbaar is.

11.5.  Als een bijles door Leerling wordt afgezegd korter dan 24 uur van tevoren, anders dan door overmacht of ziekte, dan is de Contractant de kosten voor de bijles verschuldigd. Als een bijles afgezegd wordt vanwege verhindering van de docent, dan wordt de les niet in rekening gebracht, en zal StudiePro zich inspannen op kortst mogelijke termijn een vervangende docent te vinden. Indien StudiePro er niet in slaagt een deugdelijke vervanging te vinden binnen 4 werkdagen, dan heeft de Contractant recht op restitutie van het bedrag aan resterende strippen, indien hij hiertoe een schriftelijk verzoek indient bij StudiePro.

11.6.  Tijdens de officiële feestdagen zoals genoemd in artikel 10.8 vinden geen bijlessen plaats.

11.7.  StudiePro stelt zich nadrukkelijk op het standpunt dat bijles thuis, onder toezicht van een ouder/verzorger dient plaats te vinden. Mocht Contractant naar eigen bevinding anders handelen dan draagt Contractant hiervoor de volledige verantwoordelijkheid.

11.8.  Contractant aanvaardt bij verstrekking van de opdracht de volledige verantwoordelijkheid voor het noodzakelijke toezicht op de bijles in eigen huis, en houdt toezicht op de behoorlijke invulling van een professionele werkrelatie tussen Leerling en docent.

11.9.  StudiePro is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het handelen van een bijlesdocent tijdens bijles thuis, waaronder, doch niet uitsluitend, breuk en diefstal.

12. Klachtenprocedure

12.1.  Klachten over de verleende Diensten dienen door Contractant zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na het ontstaan van de klacht schriftelijk of per e-mail (info@StudiePro.nl o.v.v. klacht) te worden gemeld aan StudiePro. De ingebrekestelling dient een duidelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten. Bij voorkeur worden klachten tevens telefonisch gemeld teneinde zo spoedig mogelijk een oplossing te bewerkstelligen.

12.2.  Indien een klacht naar het oordeel van StudiePro gegrond is, dan zal StudiePro de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen.

12.3.  Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen Diensten niet meer mogelijk blijkt, dan zal StudiePro slechts gehouden zijn tot terugbetaling van het gedeelte van het door Contractant betaalde bedrag waarvoor geen Diensten meer geleverd kunnen worden.

 

13. Aansprakelijkheid

13.1.  Contractant is tegenover StudiePro aansprakelijk voor alle schade die StudiePro lijdt door toedoen van Contractant of Leerling. De Contractant vrijwaart StudiePro tevens voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Diensten schade lijden en welke aan Contractant of Leerling toerekenbaar is.

13.2.  Indien StudiePro aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel 13 is geregeld. De beperkingen uit dit artikel 13 gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van StudiePro en/of van (een van) haar medewerkers.

13.3.  Medewerkers van StudiePro zijn niet gerechtigd tot het doen van uitspraken aangaande de aansprakelijkheid van StudiePro.

13.4.  StudiePro selecteert haar medewerkers met zorg, maar is niet aansprakelijk indien deze tekortschieten in hun taak of zorgvuldigheid. StudiePro aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor tegenvallende (eind)resultaten op basis van de geleverde bijles/training.

13.5.  Leerling en Contractant zijn verplicht deugdelijk verzekerd te zijn (wettelijke aansprakelijkheids-, reis- en/of annuleringsverzekering). StudiePro is niet aansprakelijk voor schade waarvoor een verzekering dekking biedt.

13.6.  StudiePro is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal, verlies of beschadiging van zaken tijdens het bezoek aan een Vestiging, of tijdens bijles thuis. Leerling wordt geadviseerd geen waardevolle spullen onbeheerd achter te laten in de vestiging.

13.7.  StudiePro is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat StudiePro is uitgegaan van door Contractant en/of Leerling verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

13.8.  De aansprakelijkheid van StudiePro voor derving van genot, gevolgschade, gemiste besparingen en andere indirecte schade is beperkt tot EUR 1.000,- , zegge: duizend euro.

13.9.  De aansprakelijkheid van StudiePro, daaronder begrepen aansprakelijkheid voor letsel- en overlijdensschade, is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor StudiePro is verzekerd, en in ieder geval tot maximaal EUR 12.000,-, zegge: twaalfduizend euro.

13.10.  In geval van aansprakelijkheid van StudiePro, zijn Contractant en Leerling gehouden tot overdracht aan StudiePro van alle verhaalsrechten en aanspraken die Contractant en/of Leerling op derden hebben terzake van de schade.

14. Overmacht

14.1.  Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van overmacht.

14.2.  Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop StudiePro geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor StudiePro niet in staat is de verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van StudiePro, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.

14.3.  In geval van overmacht zal StudiePro zich inspannen om een passend alternatief te bieden voor de Dienst op een ander tijdstip of bij een andere Vestiging maximaal één uur reizen met het openbaar vervoer van de Vestiging waarvoor de Leerling zich heeft ingeschreven. Indien dat niet mogelijk blijkt, dan kan Contractant de Overeenkomst kosteloos opzeggen waarna StudiePro een eventueel betaald bedrag uiterlijk een maand na de definitieve opzegging door Contractant terugstort op een door Contractant aan te duiden bank- of girorekening

14.4.  In geval van overmacht bij een door StudiePro aangeboden Dienst, voortkomende uit ziekte van een door StudiePro ingeschakelde docent of andere persoon welke rechtstreeks bij de uitvoering van de opdracht is betrokken, verplicht StudiePro zich ertoe zich maximaal in te spannen om Leerling (met voorrang) in te delen bij een andere door StudiePro aangeboden Dienst Hierbij heeft StudiePro het recht om af te wijken van het maximaal aantal Leerlingen dat bij een docent deelneemt aan de Dienst.

15. Intellectuele eigendom en auteursrechten

15.1.  StudiePro behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

15.2.  Het is Leerling noch Contractant toegestaan de door StudiePro verstrekte materialen, zoals opgavenbundels, toetsen, en hand-outs, alsmede door Leerling gemaakte aantekeningen tijdens de door StudiePro aangeboden Dienst, zonder voorafgaande toestemming van StudiePro te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, en/of ter kennis van derden te brengen.

15.3.  Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door StudiePro voor het verrichten van de Diensten, zijn en blijven eigendom van StudiePro, ook indien deze bij het verrichten van de Diensten aan Leerling en/of Contractant beschikbaar zijn gesteld. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van StudiePro.

16. Geschillen

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

17. Toepasselijk recht

Op elke Overeenkomst tussen StudiePro en de Contractant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien Contractant woonachtig of gevestigd is in het buitenland.

18. Wijziging, uitleg en vindplaats van de Algemene Voorwaarden

18.1.  De Algemene Voorwaarden zijn te vinden op de website van StudiePro (www.studiepro.nl).

18.2.  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, kunnen de Algemene Voorwaarden door StudiePro worden gewijzigd. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden worden ten minste tien kalenderdagen voor de inwerkingtreding daarvan bekend gemaakt.

18.3.  Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving of door middel van een algemene kennisgeving op de website van StudiePro.[/fusion_text][/fullwidth]